អាយៃ ឆ្លើយ​ឆ្លង (កំប្លែង)


ក្នុង​នេះ ឆ្លើយ​ឆ្លង​គ្នា រវាង នាយ​វ៉ាំងដឺ នាយ​កុយ នាយ​ខ្ចឹប យាយ​អឿន និង មីង ខាត់​សុឃីម

ធ្លាប់​ស្ដាប់​រឺ​នៅ?

One thought on “អាយៃ ឆ្លើយ​ឆ្លង (កំប្លែង)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s