របាំ​ក្បាច់​បុរាណ


អនិច្ចា​របាំ​ខ្មែរ

សូម​ជួយ​ថែរក្សា​របាំ​បុរាណ​ខ្មែរ

សូម​ចង​ចាំ​ពាក្យ​បុរាណ​មួយថា

វប្បធម៌​រលត់ ជាតិ​រលាយ វប្បធ៌ម​ពណ្ណរាយ ជាតិ​ថ្កើង​ថ្កាន

2 thoughts on “របាំ​ក្បាច់​បុរាណ

  1. ត្រូវ​ជួយ​ថែរ​រក្សារ​របាំ​ខ្មែរ​, ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​អត់​ចេះ​រាំ​របាំ​ផងនុ៎ង។
    ត្រឹម​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​គាំ​ទ្រលើក​កំពស់របាំ​ខ្មែរ​ ចាត់​ទុក​ថា​ជា​អ្នក​ថែរ​រក្សារ​បានដែរ​ឬ​ទេ??

  2. បើ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក៏​បាន​ន័យ​ថា​ជួយ​ដែរ!
    សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទី​នេះ ឡង់​ឌី!
    ទោះ​បី​ជា​មិន​ចេះ​រាំ​យើង អាច​ធ្វើ​អ្វី​ផ្សេងៗ​ទៀត ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​វប្បធ៌ម​ខ្មែរ​ដូច​ជា រៀន​គូរ​រូប (ក្បាច់ មាន​ដូច​ជា ភ្ញី​ទេស ភ្ញី​ភ្លើង…ល) រៀន​ស្មូន​រូប ឆ្លាក់​រូប និង​អ្វី​ផ្សេងៗ​ទៀត។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s