ប្រលង​រួច​ហើយ!


ពេល​ប្រលង​ចប់​មាន​អារម្មណ៍ ថា​ធូរ​ទ្រូង​បន្តិច! ក៏ប៉ុន្តែ​នៅសល់​ប្រលង​ថ្នាក់​ជាតិ​(ឌីប្លូម) មួយ​ទៀត​ដែល​នឹង​មក​ដល់​នៅ​ថ្ងៃទី ៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១០។

Advertisements

6 thoughts on “ប្រលង​រួច​ហើយ!

  1. ប្រាកដជាធ្វើបានល្អហើយបានជាធូរទ្រូវចឹង

  2. អរ!ជិតប៉ាលងហើយអាអី?មានអីមើលនៅនឹង?
    ចែកញ៉ុមផង!
    រីករាយដែរបានស្គាល់!

  3. មិន​អី​រ៉េ! មក​សាលា​ខ្ញុំ​មក។ ល្បី​ថា​នៅ​បាក់ទូក​មាន​វិញ្ញាសារ​ត្រូវៗ​ណាស់ 😀 ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ​ញ៉ុម​ទៅ​រក​ទិញ​ហើយ ទុក​លប​មើល​តិចៗ​ពេល​ប៉ាឡង 😀 ហិហិហិ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s