ស្ដាប់ការ​និទានប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ៖ ១.មុន​សម័យ​អង្គរ


ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកាស​នូវ ការ​និទាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ ជូន​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ស្ដាប់​កំសាន្ត និង​ជា​ចំនេះ​ដឹងទុក​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ត​ទៅ​ទៀត។ សូម​ចូល​រួម​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា៖

ភាគ​ទី​មួយ៖ មុន​សម័យ​អង្គរ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

សូម​រង់ចាំ​ស្ដាប់​ភាគ​បន្ទាប់​ដែល​នឹង​ផ្សាយ​ក្នុងពេលដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s