ស្ដាប់ការ​ និទានប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ៖ ២.សម័យ​អង្គរ


មុន​នេះ​អ្នក​បានស្ដាប់​រួច​មក​ហើយ​នូវ​ភាគទី១ មុនសម័យ​អង្គរ។​ នៅពេល​នេះអ្នក​នឹង​បានស្ដាប់​ភាគ​ទី២ ជាបន្តទៀត ដែលនិយាយពី​សម័យអង្គរ។សូម​ចូល​រួមស្ដាប់ដោយ​សប្បាយ៖

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

សូម​រង់ចាំ​ស្ដាប់ភាគ​បន្ត៖ ៣.ចុងសម័យ​អង្គរ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s