បានចូល​រៀន HTML ហើយ


នៅ​ទី​បំផុត​ក្ដី​ស្រម៉ៃ​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត​ហើយ ខ្ញុំបាន​ចូល​រៀនបង្កើត​វែបសាយ​ដែល​ជា​ក្ដី​ស្រម៉ៃ របស់​ខ្ញុំ​ដែល​គ្រោង​ទុក​ពី​យូរ។ នៅពេល​នេះ​បានចូលរៀន បាន​៣ថ្ងៃ​ហើយ។ ដោយ​សារ​តែ​ចេះ​ខ្លះៗ​ហើយ ដល់​ពេល​ចូល​រៀន​គឺ​ការ​រៀនលឿន ព្រោះ​ដោយ​សារ​តែ tag ខ្លះ​ចេះ​ហើយ ចឹង​កន្លែង​ខ្ល​ត្រូវ​រំលង​ចោល រឺ​គ្រាន់​តែ​រំលឹក​បន្តិច​បន្តួច។ ឆ្នាំ​ក្រោយ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​អាច​បង្កើត​វែបសាយ​មួយ​ហើយ។ ព្រោះ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​នឹង​រៀន PHP។

សូម​រង់​ចាំ​ទាំង​អស់​គ្នា 😀

11 thoughts on “បានចូល​រៀន HTML ហើយ

  1. ពេលចេះ ចាប់ផ្ទេរកម្លាំងធាតុ មិនបាច់រៀនឲ្យអស់លុយ!

    • មិនអីទេ ពេល​រៀន​ចេះ​ខ្ញុំ​នឹង ផ្ទេរ​ទៅអោយ។ ត្រៀម​របស់​របរ​ទុក​អោយ​ហើយ​ទៅ 😀

  2. ប្អូនត្រូវរៀនអោយចេះ HTML និង CSS ជាពិសេសយល់ដឹងពីគឺ HTML 5 និង CSS3 ដែលនិងចេញនៅក្នុងពេលខាងមុខ នេះ។ ចេះពីរមុខនេះអោយច្បាស់ទៅ វានឹងងាយស្រួលនៅពេលរៀនអ្វីៗផ្សេងទៀត។

  3. ម៉ិចៗកុំភ្លេចខ្ញុំផងណា រីករាយដែលបានស្គាល់ប្លក់របស់បង

  4. ចេះ​ហើយ​កំភ្លេច​មក​ជួប​បង​ បឺត​យក​អោយ​អស់ ហិហិហិ!

  5. ហេហេហេ មាន​អី! បឺត​ចុះ​តែ​ហាម​ជញ្ជក់ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s