អ្នកណាខ្លះ​ទៅ​ចូល​រួម​បារឃែម៣ ????


ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារឃែមភ្នំពេញ​៣ ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ។ តើ​មាន​អ្នក​ភូមិ​ប៉ុន្មាន​អ្នក ដែលទៅ​ចូល​រួម​នោះ? ហើយ​មាន​ត្រៀម​ឡើង​និយាយ​ពីអីខ្លះរ៉ូវ?

Advertisements

7 thoughts on “អ្នកណាខ្លះ​ទៅ​ចូល​រួម​បារឃែម៣ ????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s