ចូល​រៀន​ហើយ


ឆ្អែក​នេះ​ចូលរៀន​ហើយ,,,បែប​នឹង​ខាន​មក​លេង​ប្លុក​ហើយ,,,បើ​សិន​មាន​ខាំម៉ាំ​ថ្មីៗ ចាំ​ញ៉ុមឆ្លៀត​ពេល​មក​តប​ត៝យោបល់​,,, សុខសប្បាយ​ណា​បង​ប្អូន​ក្នុង​ភូមិ​វេស​ប្រើត​ទាំងអស់គ្នា 😀 😉

Advertisements

4 thoughts on “ចូល​រៀន​ហើយ

    • អរគុណ​បង​សម្លាញ់ 😀 ម៉ោះ ម៉ោះ សុំ​ថើប​មួយ ជីប ជីប ហាហាហា ឆ្អុយ​ហ្អេ៎?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s