ទៅម្ដង​រាង


តឺង…តឺង…តឺង…(ម៉ោង​ចេញ​លេង​ហើយ)

“ស៊ី​បាយ​ហើយ​នៅហ្អា៎?” ខ្ញុំ​និយាយ។ “នៅ​ទេ” មិត្ត​ខ្ញុំតប។
ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ថ្នាក់​ក៏​ឃើញ​អា​ពួកម៉ាក​ប៉ុន្មាននាក់​ទៀត​សុទ្ធ​តែ​មិនទាន់​ស្រស់​ស្រូប អាហារ​ពេល​ព្រឹក។ ហើយ​ក៏​នាំគ្នា​ចុះទៅក្រោម…..

មកដល់​ក្រោម…
“ស៊ី​បាយ​កន្លែងណា​ហ្អា៎?” នាំគ្នា​សួរ។ បន្ទាប់​មក​ក៏ចេះ​តែដើរៗ​ទៅ​ស្រាប់​តែ !អស់​កន្លែង​ហើយ កន្លែង​ណា​ក៏​ពេញ​ប៊ិបដែរ!… ឃើញ​របង​សាលា​គេ​បើក​ក៏​នាំគ្នា “តោះ​ទៅស៊ី​បាយ​នៅ​ក្រៅ​វិញ”។ ដើរ​ទៅដល់ !ណែន​ទៀត​ហើយ!។ ហើយក៏​មើល​ទៅ​ក្បែរ​កន្លែង​លក់​បាយ​នឹង, ឃើញ​កន្លែង​លក់​មីឆា និង​ទឹក​អំពៅគេ។ ទៅ​អង្គុយ​ប៉ុក, “អ៊ី! មី​ឆា​ម៉ាចាន” ខ្ញុំ​និយាយ, ពួកម៉ាក​ខ្ញុំ​វា​អ៊ីត​អីផ្សេង​ពីនឹង។ ពេល​ឆា​រួច​ឃើញ​មី​ម៉ា​កាវិច(តិច​ញ៉េប មិនបាន​មី​ឆុង​ម៉ា​កញ្ចប់​ផង) និង​ពង​មាន់​ម៉ាគ្រាប់ ហើយ​រស់​ជាតិ​អត់​ឆ្ងាញ់​អីតិច។ ពេល​ញ៉ាំ​រួច, “អ៊ី! គិតលុយ​អស់​ប៉ុន្មាន?”។ “អឺ​ផស់​អូនអែង​អស់ ៤០០០៛ ជាមួយ​ទឹក​អំពៅម៉ាកែវ(មួយកែវ​១០០០៛)” គាត់​តប។ គ្រាន់​តែ​លឺភ្លាម​ចង់​បោក​ក្បាល​នឹង​តុ​អោយ​ប្រកាច​តើ…មីម៉ាកាវិច មិន​ឆ្ងាញ់​ផង​អស់​៣០០០៛​ដែរ? តែ​បាន​អ៊ីត​ហើយ ក៏​អោយ​លុយ​គាត់​ទៅ។ គ្រាន់​តែ​ចេញ​បាន​បន្តិច នាំគ្នា​និយាយ​ដើមលាន់។ ៣០០០៛ បើ​យក​ទៅ​ទិញ​បាយ​ស្រូប​ក្នុង​សាលា​បាន ម៉ា​ឆ្អែត ហើយ​បាន​ទឹក​អំពៅ​ម៉ាកែវ​ហើយ សល់​៥០០៛ទៀត។………….ទៅ​ព្រឹក​មិញ​ម្ដង​នេះ រាង​ហើយ! លែងទៅ​ហើយ។

Advertisements

37 thoughts on “ទៅម្ដង​រាង

 1. អាណិតអីខ្ចូច! ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆

 2. ឌីយ៉ា​ខុស​ពី​ញ៉ុម!
  ញ៉ុម​វិញ​សាបាយ​ចិត្ត​ចយ​ម៉ាយ​តាហ្នង!!!
  បើ​បាន​អស់​១០០០០+​ទៀត​កាន់​តា​អាអរ!!!
  ឲ្យក្មេង​រៀង! កុំ​ឲ្យ​ប៉ាកែ​ឌឺ​ដាក់​ចាស់​!!!
  ដឹង​នៅ​ខ្ចូច?
  :0 🙂 😀 😛

  • ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆

 3. ចិត្រអើយបើស្វិតចឹងបាយកក បាយក្តាំងមាននៅផ្ទះញ៉ាំរ៉ូវ

  • ប៉ាញ៉ាប់​ជូន​ប្អូន​មក​សាលា​ផង ត្រូវ​ទិញ​អី​អោយ​វា​ផង ហើយ​ព្រឹក​មិញ​នេះ​ងើប​យឺត​ផង 😀 ដាក់​ម៉ោង​រោទិ៍ ៥:៤៥ ងើប​ម៉ោង ៦កន្លះ ហាសហាស…… 😀

 4. សមមុខអ្នកពូកែ កាស :lol:​ កាស :lol:​​ កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 កាស 😆 ទៅញ៉ាំអីសុទ្ធតែសួរមុន!!
  បើចូលហាង Pizza ឬ KFC អីទៀតនោះ អាហ្នឹងបានឡូយ!!

  • ចង់​ទៅដែរ តែ​អត់​មានលុយ ណាមួយ​ឆ្ងាយ​ពីសាលា​ផង ខ្លាច​គេ​ចូលរៀន​ចោល 😀

 5. ដឹងណាវិចូច ណាវិចិត្រទេ មុខដូចតាគ្នា អំវេងអស់ហើយខ្ញុំ !!!

  • ដូច​តែ​គ្នា​នឹងណា៎បង! វិចូច, ខ្ចូច, ខ្ទូច, ចូច, ពស់​វែក, ស្វា​វូច, ទាំងអស់​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​រហស្ស​នាមរបស់ខ្ញុំ…ហៅ​មួយណា​ក៏បានដែរ​បង។ តែ​គេ​និយមហៅ​ខ្ញុំ ខ្ចូច ច្រើនជាង 😀

 6. ធម្មតាហេ​ អាហានៅតាមសាលាគឺថ្លៃចឹង ហើយតិចទៀត ព្រោះគ្មានជំរើសនោះអី? ទោះឆ្ងាញ់ មិនឆ្ងាញ់ក៏មនុស្សច្រើនដែរ ចឹងហើយចូចអូនដឹងខ្លួនគួរតែញ៉ាំអីពីព្រឹក ព្រលឹមឲ្យហើយ តែបើថាញ៉ាំមិនចូលព្រោះព្រលឹមពេក សូមណែនាំឲ្យវេច​កញ្ចប់​បាយ​ទុកញ៉ាំពេលចេញលេង តែបើនៅតែថាខ្ជិលខ្ចប់ទៀត ចឹងជំរើសចុងក្រោយ គឺ ទ្រាំតាមកម្មទីស្វាវូចអូន ហេហេ 😛

  • ង៉ៃ​មុន​អត់​បាយ​តាំង​ពី​ព្រឹក​ដល់​ថ្ងៃ 😀

   • ចឹងធ្វើតាមបងប្រាប់ទៅ បើមិនចង់ស្រកកាឡូ តែបងថាប៉ុណ្ណឹងហើយ​អោប​ស្រូល​តិចថាចង់ស្រកអីអូនឯងច្បាស់ជាជ្រួញមិនខាន ហុហុៗៗៗ

 7. ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆 ង៉ាស 😆
  ចឹងហើយ! សាលាយើងក៏ចឹងដែរ ណាមីខ្ចុចអើយ! ហិហិហិ

  • មិន​មែន​រ៉េ​បង, នៅ​ក្រៅ​សាលា​នឹង អា​កន្លែង​ទុល​មុខ​តូប​លក់​សៀវភៅ ហើយ​កន្លែង​នឹង​នៅ​កាច់​ជ្រុង​ផ្លូវ​ចូល​ទៅសាលា សហព័ន្ធ​អឺរ៉ុប នោះអី? ហើយ​តូប​នឹង​មាន​ពីរ​ជាប់​គ្នា, មួយ​តូប​ទឹក​អំពៅ មួយទៀត​តូប​លក់​មី​ឆា​នឹង​ហើយ។ បើ​កន្លែង​ម៉ាក់​បងឯង​វិញ ថោក​ហើយ ឆ្ងាញ់​ដែរ,,,តែ​រាង​ផ្អែមតិច 😀

  • អ៎ កាឡែង​ហ្នឹង​គេ​ហៅ​ថា មីឆា​ក្លិនបោក! ហាសហាសហាស ឆា​ហើយ​មាន​ខ្លិនឈ្ងុយ​ម៉ាស​ន្ធឹក តែ​កុំ​ឆី! លេប​មិន​ចង់​ចូល​រ៉េ!

   • ចឹង​បាន​ថា! អាឡូវ​រៀង​ហើយ 😀

 8. សុតតាស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹក! អាខ្ចូចអើយ…… 😆

  • (ចឹងស៊ី ស៊ី ហ្មងតូវ)
   អរ កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ចូលស៊ីដែលតើ!​
   ប៉ុណ្នឹងពិតជាថ្លៃមែនសម្រាប់លក់អោយសិស្សសាលា។ ចឹងឈប់ចូលស៊ីកន្លែងហ្នឹងដែលហើយខ្ញុំ ធ្វើអោយកន្លែងហ្នឹងអេ ម្តង។
   ហើយខ្ញុំស្អប់ជាងគេ គឺកន្លែងដែលគឹតថ្លៃតែទឹកកក ម៉ាកែវ៥០០រៀល​ កន្លែងចឹងខ្ញុំស្បត់លេងចូលទៀតហ្មង។

 9. ងាប់ហើយ!! គ្រាន់តែគេឃើញមាឌហ្នឹង 5000៛ ចង់តិចពេកផង!! ១០០០០៛ បានសមអាវ៉ា!! 😆

  ខ្ញុំប្រាប់ប៉ុន្មានដងហើយ ថាកុំដាក់ខ្ញុំនៅជិត 4kunkhmer អី!! ខ្ញុំនិយាយពីតំណភ្ជាប់នៅខាងស្តាំដៃនោះ!! មិនត្រូវគ្នាទេ!!

 10. បើ​បង​វិញ​ ថត​តូប​លក់​មី​នុង​ដាក់​ក្នុង​ប្លុក​ទៀត​ហ្ន៎, ឲ្យ​ដាច់​ម៉ូយ​អស់​ម៉ង​!! ឃឺ​ៗៗៗ… ហើយ​ប្រាប់​ទី​តាំង​លេខ​ផ្ទះ​អី​ឲ្យ​ច្បាស់​ ដើម្បី​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា​ចៀស​វាង​ ហេហេ

  • hahaha ដូច​ជា​ចាហាវ​ពេក​ហើយ។ ធ្វើ​ចឹង​ខ្លាច​បាបនឹងណា៎ 😀

  • ទើប​តែ​អាន​វិចារ​បង​ម្តង​ទៀត​ ឃើញ​ថា​អ្នក​អាន​មិន​ស្រួល​អាច​យល់​ច្រលំ​ពី​ពាក្យ​បង​។ បង​ចង់​ថា​ «ថត​រូប​តូប​លក់​មី​(មី​ឆា​) នោះ​ដាក់​ក្នុង​ប្លុក​» មិន​មែន​ចង់​ជេរ​អ្នក​លក់​ថា​ «មី​»ទេ​ …

   • ញ៉ុមដឹង​ហើយ! ញ៉ុម​ក៏​ចង់​ថាបើ​ធ្វើអោយ​គេ​ដាច់​ម៉ូយទៅ យើង​មិនបាប? ព្រោះ​យើង​បាន​ធ្វើ​អោយ​មុខ​របរ​ចេញ្ចឹម​ជីវិត​របស់គេ​បាត់​បង់។ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s