សទ្ទានុក្រមខ្មែរ​អូអេស ជំនាន់​៤.២


នេះ​ជា​សទ្ទានុក្រម​ខ្មែរ​អូអេស អង់គ្លេស-ខ្មែរ ដែល​បក​ប្រែ​ពាក្យ​ពី​ភាសា​អង់គ្លេស ក្នុង​កុំព្យូទ័រ ទៅ​ជា​ភាសាខ្មែរ។

នេះ​ជា​តំណ​ភ្ជាប់​ចូល​ទៅ​ទាញ​យក​មក​ប្រើ៖ http://www.4shared.com/document/FbkfOXFt/Glossary-42.html

2 thoughts on “សទ្ទានុក្រមខ្មែរ​អូអេស ជំនាន់​៤.២

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s