អត្ថបទ​បង្ហាញ​របស់ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​ជំនួប​ក្រុម pyKhmer


របៀប​បក​ប្រែ​កម្មវិធី

ចុច​តំណ​ខាង​លើ​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក 🙂 នៅ​ទំព័រ​ទី​១​ទី២និង​ទី៣ ខ្ញុំ​សរសេរ​វែង​បន្ដិច​ហើយ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​រៀប​រាប់​សម្រាប់​អ្នក​ទាញ​យក​ទៅ​មើល…

អរគុណ! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s