វិគី​ជួប​ជុំ លើក​ទី​២ ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ


ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ៖ ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​៣០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១១
ពេល​វេលា៖ ២ល្ងាច ដល់ ៥​កន្លះល្ងាច
ទីតាំង៖ HackSpace PP (TBC) (ផែន​ទី)
តំណ​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​កម្មវិធី៖ http://www.facebook.com/event.php?eid=199154483458221&ref=ts
ប្រសិន​បើ​អាច សូម​យក​លេបថប​ទៅ​ម្នាក់​មួយ​ផង

អាន​អត្ថបទ​ពេញ

2 thoughts on “វិគី​ជួប​ជុំ លើក​ទី​២ ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s