អស្ចារ្យ អស្ចារ្យ!


អស្ចារ្យ អស្ចារ្យ!

រសៀល​ថ្ងៃ​នេះ​ថ្នាក់​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ម៉ោង​កុំព្យុទ័រ ហើយ​ត្រូវ​ប្រលង​ឆមាស​ទី​២ (មេរៀន​ប្រភេទ​បំណិន​ជីវិត ប្រលង​មុន​គេ)។ ស្រាប់​តែ​គ្រូ​ចូល​មក​ដល់​ហើយ គាត់​ហៅ​អ្នក​ដែល​បង់​ថ្លៃ​ប្រ៊ុយ​យ៉ុង​រួច​ទៅ​ជួប​គាត់….កន្លះ​ម៉ោង​ក្រោយ អ្នក​ដែល​បង់​ថ្លៃ​ប្រ៊ុយ​យ៉ុង គឺ​បាន​ក្រដាស​ប្រលង​រួច​ទាំង​អស់ ចំណែក​ឯ​អ្នក​ដែល​មិន​ទិញ បាន​ក្រោយ​គេ។ ដល់​ចឹង​ដូច​ជា​អត់​យល់​ដែរ។ ហើយ​អ្នក​ដែល​បង់​ថ្លៃប្រ៊ុយ​យ៉ុង យក​ដាក់​ម្ដុំ អ្នក​អត់​បង់​ចាប់​ដាក់​ម្ដុំ។

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

Advertisements

6 thoughts on “អស្ចារ្យ អស្ចារ្យ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s