ច្បាប់​ល្បើក​សង្ឃ – ក្រម​ង៉ុយ


ទាញ​យក​អត្ថបទ ច្បាប់​ល្បើក​សង្ឃ – និពន្ធ​ដោយ អ្នក​ព្រះ​ភិរម្យ​ភាសា​អ៊ូ ហៅ ក្រម​ង៉ុយ

Advertisements

5 thoughts on “ច្បាប់​ល្បើក​សង្ឃ – ក្រម​ង៉ុយ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s