បាន​កែ​សម្រួល​អក្សរ «មិត្ត​សាលាបាលី» ឲ្យ​ប្រើ​បាន​ជាមួយ MS Office 2010


ដោយ​កាល​ពី​កំណែ​មុន​នោះ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ MS Office 2010 ទើប​ខ្ញុំ​បាន​កែ​សម្រួល​វា​ឲ្យ​ប្រើ​បាន​ស្រួល​វិញ។ (សូម​ពិនិត្យ​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម)

ប្រសិន​បើអ្នក​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ទៀត សូម​មេត្តា​ទាក់​ទង​មកខ្ញុំ​ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាន​កែ​សម្រួល​ចំណុច​ខ្វះខាត​នោះ។ អរគុណ!

ទាញ​យក​ពុម្ព​អក្សរ «មិត្ត​សាលាបាលី» កំណែ​ថ្មី ២.០

3 thoughts on “បាន​កែ​សម្រួល​អក្សរ «មិត្ត​សាលាបាលី» ឲ្យ​ប្រើ​បាន​ជាមួយ MS Office 2010

  1. Pingback: ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ៖ «មិត្ត​សាលាបាលី» | ក្មេង​ប្រុស​ខ្មែរ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s