វីដេអូ៖ ខ្ញុំ​ជា​ប្រធាន​អាស៊ាន


វីដេអូ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ថត​ដោយ​ក្រុម I DO U DO ដើម្បី​អបអរ​ដែល​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​អាស៊ាន និង​សហការ​ផលិត​ដោយ អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍​បាយ័ន និង សមាគម​យុវជន​ខ្មែរ។

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Tv4VoqX5Ukk ]

ខ្ញុំ និង អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា គឺ​ជា​ប្រធាន​អាស៊ាន។ ^____^

2 thoughts on “វីដេអូ៖ ខ្ញុំ​ជា​ប្រធាន​អាស៊ាន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s