ម៉ោង​អង់គ្លេស​ថ្ងៃ​នេះ​នៅ​សាលា


ធ្មេច​បើកៗ ឥឡូវ​ចូលរៀន​បាន​ជិត​មួយ​ខែ​ហើយ។ ឆ្នាំ​នេះ​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ទំនេរ​ច្រើន​ដូច​មុន​ទៀត​សោះ តែ​ក៏​ប្រឹង​រៀន​តាម​ហ្នឹង​ដែរ មាន​ខ្ជិល​ខ្លះ ឧស្សាហ៍​ខ្លះ​ចឹង​ទៅ 😆

និយាយ​ពី​ថ្ងៃ​រសៀល​មិញ​នេះ ម៉ោង​អង់គ្លេស លោក​គ្រូ​អង់គ្លេស​ថ្នាក់​ទី​១២​របស់​ខ្ញុំ គាត់​និយាយ​អង់គ្លេស​ស្ទើរ​តែ ១០០% ក្នុង​ម៉ោង​និមួយៗ ដល់​ចឹង​ទៅ​ក៏​ល្អ​ម្យ៉ាង​ដែរ។ ការ​បង្រៀន​ឆ្នាំ​នេះ​ប្លែក​ត្រង់​ថា គ្រូ​អង់គ្លេស​ថ្នាក់​ទី​១២​នេះ គាត់​បាន​យក​ពេល​បន្តិច​បន្តួច​ដើម្បី​ច្រៀង​បទ​អង់គ្លេស, ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ណែនាំ​ផ្សេង, ពន្យល់​វេយ្យាករណ៍​យ៉ាង​ក្បោះ​ក្បាយ សរុប​ទៅ​សប្បាយ​ម្យ៉ាង​ដែរ។ 😀

បទ​ដែល​ច្រៀង​ល្ងាច​មិញ​នេះ​គឺ​បទ “Say You Will” ។ សប្បាយ​ណាស់​តើ! 🙂

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PsjRYYcNHHI ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s