របាយការណ៍​ប្លក់​ឆ្នាំ២០១២


របាយការណ៍​ឆ្នាំ២០១២ រៀប​ចំ​ដោយ WordPress.com សម្រាប់​ប្លក់​របិលរប៉ូច​របស់​ខ្ញុំ​មួយ​នេះ។ 😉

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 25,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 6 Film Festivals

Click here to see the complete report.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s