លួច​ស្នេហ៍​ដួង​ចន្ទ – ខ្លុយ


ម្សិល​មិញ​អផ្សុក​ពេក នៅ​ផ្ទះ​ម្នាក់​ឯង​ព្រោះ​បងៗ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​អស់ ក៏​ផ្លុំ​បទ​នេះ​មួយ​តែ​ម្ដង​ទៅ។ 🙂

រីករាយ​ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍!

2 thoughts on “លួច​ស្នេហ៍​ដួង​ចន្ទ – ខ្លុយ

  1. គ្រប់ណោតត្រឹមត្រូវបានល្អណាស់ តែចង្វាក់មិនទាន់បានរលូន ហើយលេងមិនទាន់ចេះប្រើដង្ហើមខ្យល់ ពោលគឺនៅដាច់ៗ ខិតខំបន្តទៀតនឹងប្រសើរជាក់ជាមិនខាន។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s