យំ​អស់​ទឹក​ភ្នែក – ពៅ វណ្ណារី


យប់​នេះ​ខ្ញុំ​គិត​គ្មាន​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ទេ គឺ​ចង់​សម្រាក​មួយ​រាត្រី​ស្ដាប់​ចម្រៀង​រំសាយ​អារម្មណ៍​តានតឹង​នានា។ តាម​ពិត​គ្មាន​តានតឹង​អីទេ តែ​ចង់​រក​ពេល​មួយ​ចំនួន​ឲ្យ​ខ្លួន​ដែល​ធ្វើ​អ្វី​ទៅ​សប្បាយ​ចិត្ត។ យប់​នេះ​ខ្ញុំ​ជាប់​ចិត្ត​លើ​បទ​ចម្រៀង​មួយ​ដែល​ច្រៀង​ដោយ​អ្នក​ស្រី ពៅ វណ្ណារី មាន​ចំណង​ជើង​ថា យំ​អស់​ទឹក​ភ្នែក ។ បទ​នេះ​ពិត​ជា​ពីរោះ​មែន។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s