ពាក្យ សុំទោស និង សូមទោស!


នៅ​សុខៗ​មក​ឆ្ងល់​ពាក្យ សុំទោស និង សូមទោស។ បើ​យើង​ធ្វើ​អី​ខុស​យើង​តែ​និយាយ​ រឺ​សរសេរ​ថាថា សូមទោស,,,តែ​មនុស្ស​អ្នក​ខ្លះ​គាត់​បាន​សរសេរ ឬ​និយាយ​ថា សុំទោស???? ដល់​ចឹង​ទៅ តើ​យើង​មាន​ទោស​ឯណា​អោយ​ពួក​គាត់???