ប្រលង​ចប់​ហើយ!


អ៊‍ីយូយ អ៊‍ីយូយ អ៊‍ីយូយ! ប្រលង​ចប់​ហើយ! ធ្វើ​បាន​ពេញៗ​តា៎ហ្មង តែ​មិន​ដឹង​ជាប់​រឺ​ធ្លាក់ទេ។ លទ្ធផល​នឹង​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ ១៧ នេះ។ អូយ ធូរ​ទ្រូង​ណាស់។ ថ្ងៃ​នេះ​មើល​បាល់​ហើយ​ចាំ​ដេក 😀

Advertisements

ស្ដាប់ការ​និទានប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ៖ ១.មុន​សម័យ​អង្គរ


ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកាស​នូវ ការ​និទាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ ជូន​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ស្ដាប់​កំសាន្ត និង​ជា​ចំនេះ​ដឹងទុក​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ត​ទៅ​ទៀត។ សូម​ចូល​រួម​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា៖ ភាគ​ទី​មួយ៖ មុន​សម័យ​អង្គរ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. សូម​រង់ចាំ​ស្ដាប់​ភាគ​បន្ទាប់​ដែល​នឹង​ផ្សាយ​ក្នុងពេលដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ។